ห้องเรียนออนไลน์

SRT Online Classroom

โรงเรียนสิริรัตนาธรภายใต้การนำของ ดร.สายัณห์ ต่ายหลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตระหนักถึงความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงได้จัดทำระบบห้องเรียนออนไลน์ (Online Meeting Classroom) สำหรับจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ซึ่งเรียนแบบ Realtime กับครูผู้สอนตามตารางเรียน และจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Demand ให้สามารถดูการสอนย้อนหลังได้ตลอดเวลา โดยนักเรียนสามารถใช้ E-Mail ของโรงเรียนสำหรับเข้าเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ (LIVE)


ม.1/1

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/1

ม.1/2

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/2

ม.1/3

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/3

ม.1/4

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/4

ม.1/5

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/5

ม.1/6

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/6

ม.1/7

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/7

ม.1/8

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/8

ม.1/9

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/9

ม.1/10

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/10

ม.1/11

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/11

ม.1/12

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.1/12

ม.2/1

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/1

ม.2/2

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/2

ม.2/3

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/3

ม.2/4

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/4

ม.2/5

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/5

ม.2/6

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/6

ม.2/7

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/7

ม.2/8

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/8

ม.2/9

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/9

ม.2/10

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/10

ม.2/11

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/11

ม.2/12

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/12

ม.2/13

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/13

ม.2/14

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.2/14

ม.3/1

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/1

ม.3/2

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/2

ม.3/3

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/3

ม.3/4

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/4

ม.3/5

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/5

ม.3/6

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/6

ม.3/7

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/7

ม.3/8

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/8

ม.3/9

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/9

ม.3/10

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/10

ม.3/11

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/11

ม.3/12

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/12

ม.3/13

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/13

ม.3/14

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.3/14

ม.4/1

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/1

ม.4/2

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/2

ม.4/3

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/3

ม.4/4

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/4

ม.4/5

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/5

ม.4/6

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/6

ม.4/7

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/7

ม.4/8

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/8

ม.4/9

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/9

ม.4/10

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.4/10

ม.5/1

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/1

ม.5/2

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/2

ม.5/3

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/3

ม.5/4

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/4

ม.5/5

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/5

ม.5/6

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/6

ม.5/7

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/7

ม.5/8

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/8

ม.5/9

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/9

ม.5/10

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/10

ม.5/11

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.5/11

ม.6/1

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/1

ม.6/2

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/2

ม.6/3

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/3

ม.6/4

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/4

ม.6/5

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/5

ม.6/6

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/6

ม.6/7

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/7

ม.6/8

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/8

ม.6/9

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/9

ม.6/10

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/10

ม.6/11

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ม.6/11

คลิปการสอนย้อนหลัง


ม.1/1

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.1/1

ม.1/2

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.1/2

ม.1/3

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.1/3

ม.1/4

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.1/4

ม.1/5

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.1/5

ม.1/6

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.1/6

ม.1/7

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.1/7

ม.1/8

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.1/8

ม.1/9

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.1/9

ม.1/10

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.1/10

ม.1/11

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.1/11

ม.1/12

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.1/12

ม.2/1

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/1

ม.2/2

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/2

ม.2/3

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/3

ม.2/4

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/4

ม.2/5

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/5

ม.2/6

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/6

ม.2/7

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/7

ม.2/8

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/8

ม.2/9

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/9

ม.2/10

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/10

ม.2/11

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/11

ม.2/12

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/12

ม.2/13

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/13

ม.2/14

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.2/14

ม.3/1

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/1

ม.3/2

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/2

ม.3/3

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/3

ม.3/4

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/4

ม.3/5

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/5

ม.3/6

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/6

ม.3/7

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/7

ม.3/8

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/8

ม.3/9

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/9

ม.3/10

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/10

ม.3/11

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/11

ม.3/12

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/12

ม.3/13

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/13

ม.3/14

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.3/14

ม.4/1

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.4/1

ม.4/2

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.4/2

ม.4/3

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.4/3

ม.4/4

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.4/4

ม.4/5

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.4/5

ม.4/6

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.4/6

ม.4/7

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.4/7

ม.4/8

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.4/8

ม.4/9

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.4/9

ม.4/10

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.4/10

ม.5/1

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.5/1

ม.5/2

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.5/2

ม.5/3

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.5/3

ม.5/4

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.5/4

ม.5/5

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.5/5

ม.5/6

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.5/6

ม.5/7

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.5/7

ม.5/8

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.5/8

ม.5/9

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.5/9

ม.5/10

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.5/10

ม.5/11

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.5/11

ม.6/1

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.6/1

ม.6/2

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.6/2

ม.6/3

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.6/3

ม.6/4

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.6/4

ม.6/5

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.6/5

ม.6/6

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.6/6

ม.6/7

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.6/7

ม.6/8

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.6/8

ม.6/9

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.6/9

ม.6/10

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.6/10

ม.6/11

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิปการสอนย้อนหลัง ม.6/11

ให้นักเรียนใช้อีเมลของโรงเรียน Login เข้าระบบเท่านั้น หากไม่สามารถเข้าอีเมลได้ให้เข้าระบบที่ SRT Account